Podaci i organizacija

Bjelovarsko-bilogorska županija, na sjeverozapadu Republike Hrvatske, odlikuje se nizinama uz rijeke Česmu, Ilovu, Veliku, Toplicu i Bijelu, uokvirenim brežuljkastim područjima Bilogore, Moslavačke gore i Papuka. Županija se prostire na nadmorskoj visini između 100 i 850 m, bogata je šumama i slatkovodnim ribnjacima, a uz blagu kontinentalnu klimu, prostrana i bogata lovišta i termalne izvore nudi brojne mogućnosti lovnog, rekreativnog i lječilišnog turizma. Lovišta se ubrajaju među najkvalitetnija u Hrvatskoj s najbrojnijom i najkvalitetnijom srnećom divljači čije je kapitalno i atipično rogovlje poznato diljem Europe. Na površini od 260.000 ha u slobodnoj prirodi obitava jelenska divljač, divlje svinje, srneća divljač, zečevi, fazani, veći broj ptica močvarica, zatim trčki, prepelica, divljih golubova, šljuka, te veća populacija muflona i jelena lopatara. O tom lovnom bogatstvu brine oko 1750 lovaca udruženih u 54 lovačke udruge, 20 lovozakupnika državnih lovišta i “Hrvatske šume” d.o.o.

Bjelovarsko-bilogorska županija raspolaže sa preko 1000 ležaja u hotelima, hostelima i motelima, a uz seoska gospodarstva i lovačke kuće koje se pretežno nalaze u samom lovištu, što lovcima turistima pruža poseban ugođaj, nudi ugodan boravak i odmor.

Posebno mjesto u turističkoj ponudi Bjelovarsko-bilogorske županije zauzima zdravstveno-lječilišni turizam na području grada Daruvara. Prve kaptaže izvora ljekovite vode uređene su još 288. g. prije Krista i od tada do danas ovo je područje osobito cijenjeno. Daruvarske su toplice vrlo kvalitetno i suvremeno opremljene pa mogu zadovoljiti sve potrebe u liječenju reumatskih i ženskih bolesti. Duga tradicija i znanje u liječenju uporabom prirodne termalne ljekovite vode (47 C) i ljekovitog mineralnog blata garancija su uspjeha i vašeg zadovoljstva. Komforan smještaj i ostali rekreativni sadržaji uz korištenje lovnih mogućnosti naših područja, vaš će odmor učiniti zdravim i nezaboravnim.

Lovački savez Bjelovarsko-bilogorske županije kao članica Hrvatskog lovačkog saveza ima 5 Lovnih ureda i to: Bjelovar, Čazma, Daruvar, Garešnica i Grubišno Polje, sa 54 članice u koje je učlanjeno oko 1750 lovaca. Skupštinu Saveza čini 54 delegata, a prema Statutu Savez ima Izvršni odbor sastavljen od 11 članova, Nadzorni odbor sastavljen od 5 članova, Stegovni sud sastavljen od 5 članova i Arbitražni sud sastavljen od 5 članova.

SAVEZ JE FORMIRAO 5 STRUČNIH POVJERENSTAVA I TO:

Povjerenstvo za unapređenje lovstva – 5 članova,

Povjerenstvo za lovnu kinologiju – 5 članova,

Povjerenstvo za lovno streljaštvo – 5 članova,

Povjerenstvo za mladež – 5 članova

Povjerenstvo za veterane – 5 članova.

CILJEVI SAVEZA JESU:

  • promidžba lovstva kao organizirane djelatnosti na principima očuvanja i zaštite okoliša, te poštivanja prirodnih i društvenih pravila
  • unaprjeđenje lovnog odgoja i izobrazbe, te razvoj lovne etike među lovcima
  • razvoj i unaprjeđenje lovne kinologije i lovnog streljaštva
  • uzgoj, zaštita i lov divljači
  • zaštita interesa, te pomoć u organizaciji i djelovanju svojih članova
  • njegovanje i razvijanje lovačke etike na tradiciji lova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i Hrvatskoj
  • utjecaj na donošenje propisa iz oblasti lovstva
  • i drugi slični ciljevi koji su u interesu lovstva i članova Saveza.